Moondoggies Surf Shop

Moondoggies Surf Shop

Moondoggies Surf Shop

[icon name=icon-map-marker] Address

837 Monterey Street
San Luis Obispo, CA
93401

[icon name=icon-time] Hours

Monday – Wednesday
10:00 am – 7:00 pm

Thursday – Friday
10:00 am – 9:00 pm

Saturday 
10:00 am – 8:00 pm

Sunday
11:00 am – 6:00 pm

[icon name=icon-phone] Contact

Phone
(805) 541-1995

Website
moondoggies.com

Social Media
@moondoggiesbeachclub